Statute Ogranka Seljačke sloge Buševec

Na temelju članka 11. u svezi s člankom 19. stavka 1. Zakona o udrugama (Narodne Novine br. 88/01) Skupština Prvog hrvatskog seljačkog prosvjetnog i dobrotvornog društva Ogranka “Seljačke sloge” Buševec na sjednici održanoj 08.03.2003. godine, donosi
STATUT

Prvog hrvatskog seljačkog prosvjetnog i dobrotvornog društva
OGRANKA “SELJAČKE SLOGE” BUŠEVEC

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

“Seljačka sloga”, Hrvatsko seljačko prosvjetno i dobrotvorno društvo, osnovano je dne 18. travnja 1920. godine u Buševcu kao prvo toga imena u Hrvatskoj.

II. OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Ovim se statutom uređuje naziv i sjedište udruge, područje njezinog djelovanja, zastupanje, ciljevi, djelatnost, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stega, unutarnje ustrojstvo, rad tijela udruge, imovina i način raspolaganja s dobiti, prestanak rada udruge, postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge, kao i druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti.

Članak 3.

Naziv udruge glasi Prvo hrvatsko seljačko prosvjetno i dobrotvorno društvo Ogranak “Seljačke sloge” Buševec (skraćeno Ogranak “Seljačke sloge” Buševec). Sjedište Ogranka “Seljačke sloge” Buševec (u daljnjem tekstu: udruga) je u Buševcu, Trg Seljačke sloge 7, a djeluje na području Zagrebačke županije. Udruga je pravna osoba, upisana u Registar pri nadležnom tijelu.

Članak 4.

Udruga posjeduje svoj pečat i žig. Pečat udruge okruglog je oblika, promjera 39 mm. U sredini je grb udruge, a oko njega piše: Ogranak “Seljačke sloge” Buševec. Žig je četvrtastog oblika sa slijedećim tekstom: Ogranak “Seljačke sloge” Buševec, 10417 Buševec, Trg Seljačke sloge 7, s logom udruge.

Članak 5.

Udruga ima svoj grb i zastavu. Grb Ogranka “Seljačke sloge ” Buševec okruglog je oblika i prikazuje otvorenu knjigu na crvenoj podlozi s upisanom godinom osnutka 1920., uokvirenu srpom i klasjem, te natpisom OGRANAK “SELJAČKE SLOGE” BUŠEVEC. Zastava je udruge zelene boje u omjeru 1 : 2. U sredini se zastave nalazi grb udruge. Spomen – zastava izrađena je u povodu 80. obljetnice udruge, veličine 140 x 125 cm. S desne je strane svijetloplave boje s grbom Plemenite općine Turopolje. Iznad grba piše BUŠEVEC, a ispod TUROPOLJE. Lijeva je strana svijetlozelene boje s grbom udruge. Iznad grba piše OGRANAK ” SELJAČKE SLOGE “, a ispod 1920. BUŠEVEC. Zastava je obrubljena resama zlatne boje.

III. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 6.

Cilj je udruge promicanje kulturno umjetničkog amaterizma, te čuvanje i njegovanje narodnog blaga i povijesnog naslijeđa.

Članak 7.

Djelatnost se udruge odvija putem sekcija i drugih prikladnih vidova djelatnosti. Broj sekcija i vrsta djelatnosti utvrđuje skupština Ogranka “Seljačke sloge” na prijedlog članova udruge i upravnog odbora.

Djelatnost udruge obuhvaća:

– održavanje redovnih folklornih i drugih kulturno umjetničkih priredaba (dramskih i koncertnih predstava), kao i prigodnih programa i svečanosti,
– organizaciju i održavanje redovitih pokusa sekcija radi provedbe usvojenog programa rada udruge,
– zadovoljavanje kulturnih i umjetničkih potreba članova udruge i sredine u kojoj udruga djeluje,
– promicanje i podizanje opće kulture, estetskih vrijednosti i moralnih načela u sredini u kojoj udruga djeluje, njegovanje prijateljstva i zajedništva unutar članova udruge, te poticanje njihove kreativnosti i poduzetnosti,
– očuvanje folklornog amaterizma i podizanje umjetničke kvalitete djelovanja.

Članak 8.

U svrhu ostvarivanja cilja iz članka 6. u udruzi djeluju slijedeće sekcije:

1. dramsko – recitatorska sekcija, pod nazivom Pučko kazalište Buševec
2. folklorna sekcija u kojoj djeluju plesne, glazbene i pjevačke grupe
3. foto sekcija
4. uredništvo “Godišnjaka”
5. ostale sekcije

Udruga posjeduje knjižnicu i povijesni arhiv.

IV. ČLANSTVO

Članak 9.

Udruga ima svoje redovne, potpomažuće i počasne članove. Članstvo u Ogranku “Seljačke sloge” je dobrovoljno.

Članak 10.

Članom Ogranka “Seljačke sloge” Buševec može postati svaka osoba, koja želi raditi u sekcijama udruge, potpomagati kulturno – umjetničku djelatnost i koja prihvaća statut udruge. Osoba koja želi postati članom udruge podnosi pismenu molbu (pristupnicu) upravnom odboru Ogranka “Seljačke sloge” Buševec. Upravni odbor može u opravdanim i iznimnim slučajevima odbiti molbu. Na tu odluku postoji pravo žalbe skupštini udruge.

Članak 11.

Članstvo u Ogranku “Seljačke sloge” dokazuje se članskom iskaznicom. Članarina se plaća jedamput godišnje i to krajem kalendarske godine za narednu kalendarsku godinu. Visinu godišnje članarine određuje skupština udruge na prijedlog Upravnog odbora.

1.) Redovno članstvo

Članak 12.

Redovnim članom može, u skladu s čl.10 st.2, postati svaka fizička osoba , koja se želi djelatno baviti kulturno – umjetničkim amaterizmom ili na neki drugi način djelovati u udruzi. Odluku o tome donosi upravni odbor udruge.

Članak 13.

Redovni članovi udruge imaju pravo:

– birati i biti birani u tijela udruge,
– sudjelovati u radu skupštine,
– sudjelovati u radu sekcije prema vlastitom izboru,
– sudjelovati u svim ostalim djelatnostima udruge,
– predlagati osnivanje novih sekcija,
– biti izvješćivani o svim djelatnostima udruge.

Članak 14.

Redovni članovi udruge imaju obvezu:

– poštivati statut udruge i čuvati njegov ugled,
– redovito plaćati članarinu i druge doprinose koje odredi Upravni odbor,
– sudjelovati u radu skupštine ,
– provoditi odluke skupštine i upravnog odbora i prema svojim mogućnostima pridonositi promicanju udruge,
– zalagati se za kvalitetan rad sekcije, u kojoj djeluju,
– savjesno obavljati dužnost, koju su dragovoljno prihvatili,
– u slučaju spriječenosti da obave neku preuzetu obvezu, pravodobno o tome izvijestiti upravni odbor ili vodstvo sekcije i prema mogućnostima naći ili predložiti prikladnu zamjenu,
– obavljati ostale poslove u skladu s ovim statutom, koji su u interesu udruge.

Članak 15.

Redovnim se članom prestaje biti:

– istupanjem iz udruge, o čemu izvješćuje upravni odbor,
– temeljem odluke upravnog odbora o isključenju,
– ako se grubo ogriješi o statut udruge,
– ako ne plaća članarinu,
– ako bez opravdanja uzastopno ne izvršava preuzetu obvezu,
– ako očigledno izbjegava preuzeti bilo kakvu obvezu u udruzi.

Protiv odluke upravnog odbora o isključenju redovni član ima pravo žalbe skupštini udruge.

2.) Potpomažuće članstvo

Članak 16.

Potpomažućim članom može, u skladu s čl.10 st.2, postati fizička ili pravna osoba koja želi potpomagati rad udruge. Odluku o tome donosi skupština udruge na prijedlog upravnog odbora.

Članak 17.

Potpomažući član ima pravo:

– na vlastitu zamolbu prijeći u redovno članstvo,
– sudjelovati u radu skupštine udruge,
– biti pozvan na sve priredbe i skupove udruge,
– biti izvješćivan o djelatnosti udruge i njezinih sekcija.

Članak 18.

Potpomažući je član obvezan poštivati statut udruge, čuvati i štititi njegov ugled, plaćati određenu članarinu i sudjelovati u radu skupštine udruge. On ne može birati niti biti biran u tijela udruge.

Članak 19.

Potpomažućim se članom prestaje biti:

– prema vlastitoj odluci,
– temeljem odluke upravnog odbora o isključenju,
– ako se grubo ogriješi o statut udruge
– ako ne plaća članarinu.

Protiv odluke upravnog odbora o isključenju potpomažući član ima pravo žalbe skupštini udruge.

3.) Počasno članstvo

Članak 20.

Počasnim se članom udruge može imenovati svaka fizička osoba, koja ima posebne zasluge za rad i uspjeh Ogranka “Seljačke sloge” Buševec. O imenovanju počasnih članova odlučuje skupština udruge na prijedlog upravnog odbora.

Članak 21.

Pravo imenovanja počasnim članom ima svaki član udruge koji je:

– najmanje 30 godina bio redovni član ili
– najmanje 20 godina obavljao neku dužnost u udruzi (upravnom odboru, nadzornom odboru, stručnom vodstvu, redakciji, knjižnici, arhivu, garderobi i sl.

Članak 22.

Počasni je član dužan poštovati statut, čuvati i štititi ugled udruge i sudjelovati u radu skupštine. On ima pravo djelovati u udruzi, birati i biti biran u tijela udruge.

Prigodom imenovanja počasni članovi dobivaju diplomu o počasnom članstvu.

Počasni članovi imaju počasno i besplatno mjesto na svim manifestacijama i priredbama koje priređuje ili organizira udruga i oslobođeni su od plaćanja članarine.

Članak 23.

Počasnim se članom prestaje biti:

– istupanjem prema vlastitoj odluci,
– odlukom upravnog odbora o isključenju,
– ako se grubo ogriješio o statut udruge.

Protiv odluke upravnog odbora o isključenju počasni član ima pravo žalbe skupštini.

3.) Nagrade

Članak 24.

Prigodom značajnih obljetnica udruge dodjeluju se zaslužnim članovima Ogranka “Seljačke sloge” Buševec i drugim pojedincima ili institucijama (fizičkim ili pravnim osobama) pohvale, plakete, diplome, spomenice ili povelje udruge. Odluku o tome donosi skupština na prijedlog upravnog odbora. Zaslužnim redovnim članovima mogu se dodijeliti na skupštini udruge godišnje nagrade. Odluku o tome donosi upravni odbor na prijedlog predsjednika udruge i voditelja sekcija.

V. TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGE

Članak 25.

Tijela upravljanja udruge jesu:

– skupština udruge
– predsjednik Ogranka “Seljačke sloge”
– upravni odbor i
– nadzorni odbor

1.) Skupština Ogranka “Seljačke sloge” Buševec

Članak 26.

Skupština udruge najviše je tijelo upravljanja udruge.
Skupštinu udruge čine svi redovni i počasni članovi udruge.

Članak 27.

Skupština udruge nadležna je i obavlja slijedeće poslove:

– donosi statut, njegove izmjene i dopune i druge akte,
– na prijedlog Upravnog odbora potvrđuje i razrješava predsjednika Ogranka “Seljačke sloge” Buševec,
– bira i razrješava upravni i nadzorni odbor
– donosi plan i program rada za razdoblje do slijedeće skupštine,
– odlučuje o visini godišnje članarine,
– donosi financijski plan i usvaja završni račun udruge,
– raspravlja o svim podnesenim izvješćima i o njima odlučuje,
– rješava prijedloge i sporove članova, odbora i stručnih vodstava udruge,
– odlučuje o potpomažućim i počasnim članovima,
– odlučuje o dodjeli priznanja,
– odlučuje o korištenju imovine udruge,
– odlučuje u drugostupanjskom postupku o isključenju članova,
– donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti upravnog odbora,
– odlučuje o prestanku rada udruge.

Članak 28.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jedamput godišnje. Skupštinu saziva upravni odbor. Upravni je odbor obvezan sazvati skupštinu ako to zatraži nadzorni odbor ili najmanje deset redovnih članova udruge. Upravni je odbor dužan pozive za sjednicu skupštine dostaviti članovima najmanje tri dana prije sjednice. Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje jedna četvrtina redovnih članova udruge sa pravom glasa. Odluke skupštine su pravovaljane ako za nju glasuje natpolovična većina na sjednici prisutnih redovnih članova udruge sa pravom glasa. Na skupštini se vodi zapisnik koji potpisuju predsjednik udruge, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

Članak 29.

Skupštinu vodi predsjednik udruge ili osoba koju imenuje upravni odbor, uz dva člana radnog predsjedništva koje bira skupština udruge, odlukom većine nazočnih članova. Osim radnog predsjedništva skupština bira zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika, a prema potrebi predlagačko, izborno i ovjeroviteljsko povjerenstvo.

Predsjednik radnog predsjedništva skupštine:

– otvara skupštinu
– utvrđuje pravovaljanost sazivanja skupštine
– utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasovanje članova,
– utvrđuje popis sudionika
– predsjedava sjednici skupštine udruge, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o
– pojedinim točkama dnevnog reda,
– prije glasovanja utvrđuje kvorum,
– utvrđuje rezultate glasovanja,
– skrbi o održavanju reda,
– potpisuje odluke skupštine, te
– obavlja druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost ovim statutom.

2.) Predsjednik Ogranka “Seljačke sloge”Buševec

Članak 30.

Predsjednika Ogranka “Seljačke sloge” Buševec potvrđuje skupština na prijedlog Upravnog odbora na razdoblje od četiri godine. Ista osoba može biti ponovo birana za predsjednika. Predsjednik je izabran, ako je za njega glasovala većina članova nazočnih skupštini. Predsjednik Ogranka “Seljačke sloge” Buševec ujedno je i predsjednik upravnog odbora .

Članak 31.

Predsjednik udruge obavlja poslove utvrđene ovim statutom , a posebice :
– organizira i vodi rad Ogranka “Seljačke sloge” u skladu s odlukama skupštine,
– odgovara za zakonitost rada udruge,
– predstavlja i zastupa Ogranak “Seljačke sloge” Buševec,
– predlaže skupštini godišnji program rada,
– podnosi skupštini izvješće o radu,
– predlaže skupštini statut Ogranka “Seljačke sloge”, njegove izmjene i dopune,
– odobrava službena putovanja,
– saziva i vodi sjednice upravnog odbora
– obavlja sve druge poslove prema ovlaštenju skupštine i upravnog odbora.

Predsjednik udruge može prema potrebi za slučaj odsutnosti imenovati svojega privremenog ili stalnog zamjenika.

Članak 32.

Predsjednik udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

– na vlastiti zahtjev,
– ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama skupštine,
– ako djeluje protivno zakonu ili statutu ili
– ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Ogranka “Seljačke sloge”.

Odluku o razriješenju predsjednika donosi skupština na prijedlog upravnog odbora ili nadzornog odbora udruge.

3.) Upravni odbor

Članak 33.

Upravni je odbor izvršno tijelo i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice skupštine. Upravni odbor čini 17 članova, i to predsjednik udruge, tajnik, blagajnik i 14 članova izabranih iz svih sekcija udruge.

Članak 34.

Članove upravnog odbora bira skupština na prijedlog predlagačkog povjerenstva na rok od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora. Prijedlog za članove upravnog odbora treba biti sukladan članku 33. stavak 2. statuta.

Članak 35.

Upravni odbor

– upravlja imovinom udruge i brine o korištenju i čuvanju sredstava,
– obavlja poslove u skladu s odlukama skupštine,
– utvrđuje prijedlog statuta i drugih općih akata koje donosi skupština,
– stvara uvjete i brine o kvalitetnom radu svih sekcija udruge,
– odlučuje o stručnim voditeljima sekcija i prema potrebi bira stručna vodstva sekcija, uredništvo “Godišnjaka”, radne odbore, knjižničara, arhivara i druge dužnosti.
– bira tajnika i blagajnika udruge,
– odlučuje o primanju i isključivanju redovnih članova,
– odlučuje o pohvalama, priznanjima, godišnjim nagradama, opomenama i ukorima,
– priprema sjednicu skupštine i predlaže dnevni red,
– predlaže skupštini prijedlog plana rada za naredno razdoblje,
– podnosi skupštini izvješće o svojem radu, o radu i poslovanju udruge i sekcija,
– predlaže skupštini imenovanje počasnih članova i osoba za nagrade,
– izvješćuje skupštinu o broju primljenih i isključenih članova,
– surađuje s nadzornim odborom i stručnim vodstvom sekcija, s ostalim udrugama i političkim strankama, mjesnim odborima i ostalim.

Članak 36.

Ako je neki član upravnog odbora spriječen da obavlja dužnost, ako istupi ili bude isključen prije isteka roka na koji je biran, upravni odbor popunjuje ispražnjeno mjesto do naredne skupštine kooptiranjem novog člana u upravni odbor. Upravni odbor može kooptirati najviše pet članova (do jedne trećine).

Članak 37.

Upravni odbor može donositi zaključke, ako je nazočno preko polovice članova odbora. Zaključci su pravovaljani, ako su doneseni većinom nazočnih članova. Tako usvojeni zaključci obavezuju sve članove upravnog odbora.

Članak 38.

O održavanim sastancima upravnog odbora vodi se zapisnik. Na početku svakog sastanka čita se prethodni zapisnik, daju možebitne primjedbe i potom usvaja. Zapisnik potpisuje predsjednik udruge i zapisničar.

Članak 39.

Tajnik udruge brine o provedbi zaključaka i odluka upravnog odbora te obavlja poslove u vezi s tim.
Tajnik udruge može biti ovlašten za zastupanje. Tajnik u dogovoru s predsjednikom udruge priprema materijale za sjednice upravnog odbora, dostavlja pozive, vodi zapisnik na sjednicama upravnog odbora i potpisuje ga zajedno s predsjednikom, te vodi evidenciju članstva. Za svoj rad tajnik odgovara upravnom odboru udruge. Ako to poslovi zahtijevaju upravni odbor može kao zapisničara ili za neke druge poslove mjesto tajnika izabrati nekog drugog člana upravnog odbora.

Članak 40.

Blagajnik vodi financijsko i materijalno poslovanje udruge, brine o izvršenju financijskog plana udruge, obavlja sve blagajničke poslove, uz supotpis predsjednika potpisuje sve spise u svezi s blagajničkim poslovanjem udruge, predlaže proračun za naredno razdoblje i podnosi blagajničko izvješće na skupštini udruge. U slučaju odsutnosti blagajnika odnosno ako tekući poslovi to zahtjevaju upravni odbor može izabrati zamjenika odnosno pomoćnika blagajnika.

Za svoj rad blagajnik je odgovoran upravnom odboru udruge.

4.) Nadzorni odbor

Članak 41.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje bira skupština udruge. Mandat nadzornog odbora traje četiri godine. Nadzorni odbor prati da djelatnost upravnog odbora i financijsko poslovanje budu u skladu s odlukama skupštine, te da djeluje na otklanjanju uočenih nepravilnosti.

Članak 42.

Nadzorni je odbor samostalan u obavljanju svoje zadaće i može u svako doba zatražiti od upravnog odbora obavijest o radu i uvid u financijsko poslovanje. Svaki član udruge može nadzornom odboru davati primjedbe u svezi s radom upravnog odbora. Nadzorni je odbor dužan razmotriti svaku primjedbu ili prijedlog. Članovi nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama upravnog odbora udruge.

Članak 43.

Nadzorni odbor podnosi skupštini udruge izvješće o svojem radu, ocjenjuje rad upravnog odbora, financijsko poslovanje, iznosi svoje nalaze o utvrđenim činjenicama, te prema potrebi predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

VI. SREDSTVA I MATERIJALNO- FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 44.

Sredstva potrebna za obavljanje svoje djelatnosti udruga ostvaruje uplatom članarine, dobrovoljnih priloga i darova, prihodima od priredaba i drugih manifestacija, dotacijama iz gradskog ili županijskog proračuna, iz fondova i drugih izvora.

Članak 45.

O raspodjeli sredstava odlučuje upravni odbor sukladno odlukama skupštine.

Članak 46.

Za svaku se godinu sastavlja financijski plan udruge a po isteku godine završni račun.
Financijski plan udruge i završni račun odobrava za svaku godinu skupština udruge.

VII. JAVNOST RADA

Članak 47.

Djelovanje Ogranka “Seljačke sloge” Buševec je javno. Javnost djelovanja ostvaruje se redovnim izvješćivanjem članstva o radu svih sekcija udruge putem biltena “Godišnjak” i sredstvima javnog priopćavanja.

VIII. STATUT I OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 48.

U skladu s ovim statutom mogu se donositi njegove izmjene i dopune i drugi opći akti udruge.

Članak 49.

Izmjene i dopune statuta kao i prijedloge općih akata udruge predlaže upravni odbor, a donosi ih skupština.
Statut udruge, njegove izmjene i dopune te opći akti stupaju na snagu s danom usvajanja na skupštini.

IX. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 50.

Udruga prestaje s radom na temelju odredaba Zakona o udrugama.
O prestanku rada udruge odlučuje skupština, ako za odluku glasuje dvije trećine redovnih članova.

Članak 51.

U slučaju prestanka rada udruge sa cjelokupnom imovinom udruge raspolaže njezin osnivač Dobrovoljno vatrogasno društvo Buševec.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Svi se opći akti obvezatno usklađuju s odredbama ovog statuta u roku od 6 mjeseci nakon njegovog stupanja na snagu. Nakon izmjena i dopuna statuta i općih akata objavljuju se pročišćeni tekstovi.

Članak 53.

Ovaj statut stupa na snagu s danom usvajanja na skupštini udruge.

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje vrijediti raniji statut.

U Buševcu, 08.03.2003. godine
Predsjednik skupštine
Stjepan Detelić

PHOTOGRAPHS

ALL GALLERIES
© copyright Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec