Pravila privatnosti

Na temelju članka. 3. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 20. Statuta Ogranka Seljačke sloge Buševec, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 13.11.2018., donosi

 

PRAVILNIK

  o obradi i zaštiti osobnih podataka 

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca  u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka Ogranak Seljačke sloge Buševec obveznik je primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: Opća uredba).

 

Članak 2.

Sukladno čl. 4. toč. 7. Opće uredbe Ogranak Seljačke sloge Buševec je voditelj obrade osobnih podataka koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili pravom EU.

 

Članak 3.

U skladu sa Općom uredbom pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

„osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca

 

„obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

 

„sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi

 

„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

 

„primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.

 

„treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade

„privola ispitanika“ znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

 

„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani

 

„pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi

 

Članak 4.

Osobne podatke fizičkih osoba Ogranak Seljačke sloge Buševec obrađuje zakonito, pošteno i transparentno. Obrađuju se samo primjereni i relevantni osobni podaci i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Osobne podatke koje Ogranak Seljačke sloge Buševec obrađuje su točni te se po potrebi ažuriraju. Osobni podaci koji nisu točni  bez odlaganja se brišu ili ispravljaju.

Ogranak Seljačke sloge Buševec osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Ogranak Seljačke sloge Buševec osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja, ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

 

 

 1. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 5.

Ogranak Seljačke sloge Buševec osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • da je isto nužno radi poštivanja pravnih obveza Ogranka Seljačke sloge Buševec posebno uključujući kada ta obveza proizlazi iz Zakona o udrugama
 • da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
 • da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka
 • da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Ogranka Seljačke sloge Buševec
 • da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 • da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa
 • da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Ogranka Seljačke sloge Buševec ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

 

Članak 6.

            Podaci o osobnom imenu, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva prikupljaju se i obrađuju sukladno zakonskoj obvezi.

Privola kojom ispitanik Ogranku Seljačke sloge Buševec daje pristanak za obradu ostalih osobnih podataka koji se na njega odnose jest dobrovoljna, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.

Ako se radi o obradi osobnih podataka maloljetnika, privolu na način opisanom u stavku 2. ovog članka daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

 

Članak 7.

U postupku obrade osobnih podataka Ogranak Seljačke sloge Buševec na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovi za obradu podataka, legitimnim interesima udruge, namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.

 

 

III. PRAVA ISPITANIKA

Članak 8.

Ogranak Seljačke sloge Buševec će odmah, a najkasnije u roku od mjeseca dana od dana podnošenja zahtjeva ispitanika ili njegovog zakonskog zastupnika, skrbnika ili punomoćnika:

 • informirati ispitanika o svrsi obrade njegovih osobnih podataka, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni te u slučaju kada se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika o njihovu izvoru
 • dostaviti ispitaniku ispis osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose
 • ispraviti netočne podatke ili podatke dopuniti
 • provesti brisanje osobnih podataka koji se na ispitanika odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji.

Rok iz stavka 1. ovog članka može se prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Ogranak Seljačke sloge Buševec obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

Ako je zahtjev ispitanika podnesen elektroničkim putem, Ogranak Seljačke sloge Buševec informaciju pruža elektroničkim putem ukoliko je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.

O razlozima odbijanja zahtjeva ispitanika iz st. 1. ovog članka Ogranak Seljačke sloge Buševec će bez odgađanja, a najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima  odbijanja zahtjeva.

 

Članak 9.

Ogranak Seljačke sloge Buševec informacije pružene u skladu s čl. 8.  pruža bez naknade.

Iznimno, ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani Ogranak Seljačke sloge Buševec će naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti.

 

Članak 10.

Ispitanik koji smatra da  je Ogranak Seljačke sloge Buševec povrijedio neko njegovo pravo zajamčeno Općom uredbom ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu.

 

 

 1. SUSTAV POHRANE

Članak 11.

Ogranak Seljačke sloge Buševec prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

 • osobni podaci aktivnih članova,
 • osobni podaci podupirajućih članova,
 • osobni podaci zakonskih zastupnika (roditelja) ili skrbnika malodobnih članova,
 • osobni podaci vanjskih suradnika i
 • osobni podaci sponzora i donatora

 

Članak 12.

Za osobne podatke navedene u članku 11. ovog članka Ogranak Seljačke sloge Buševec vodi evidenciju aktivnosti obrade koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i smatra se njezinim sastavnim dijelom.

Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke:

−          ime i kontaktne podatke Ogranka Seljačke sloge Buševec predsjednika, tajnika i članova Upravnog odbora Ogranka Seljačke sloge Buševec te službenika za zaštitu osobnih podataka

−          svrhu obrade

−          opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;

−          kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni

−          opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka.

Osobni podaci ispitanika brišu se nakon proteka godine dana od njihova prikupljanja, osim u slučaju da su potrebni radi izvršenja zakonskih obveza Ogranka Seljačke sloge Buševec u kojem slučaju se brišu nakon isteka zakonskog roka čuvanja.

 

Članak 13.

Predsjednik Ogranka Seljačke sloge Buševec donosi odluku o osobi zaduženoj za obradu i zaštitu osobnih podataka iz čl. 11. ovog Pravilnika.

 

 

 1. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 14.

Upravni odbora Ogranka Seljačke sloge Buševec imenuje službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka imenuje se iz redova članova Ogranka Seljačke sloge Buševec

Službenik za zaštitu osobnih podataka ne može biti osoba koja zastupa Ogranak Seljačke sloge Buševec, član Upravnog odbora Ogranka Seljačke sloge Buševec niti tajnik Ogranka Seljačke sloge Buševec ili druga osoba u Ogranku Seljačke sloge Buševec koja neposredno prikuplja osobne podatke ispitanika.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka dostupni su na  web stranicama Ogranka Seljačke sloge Buševec.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja poslove:

 • informiranja i savjetovanja odgovornih osoba Ogranka Seljačke sloge Buševec koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Opće uredbe,
 • prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika,
 • pruža savjete kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka za zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja,
 • surađuje s nadzornim tijelom,
 • te djeluje kao kontrolna točka za nadzorno tijelo.

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

 

 

 1. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 15.

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata samo osobama zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.

 

 

Članak 16.

Ogranak Seljačke sloge Buševec će po potrebi, a posebice prilikom objave podataka koji bi se mogli pripisati određenom ispitaniku provoditi pseudonimizaciju kao jednu od tehničkih mjera zaštite osobnih podataka.

 

Članak 17.

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka odgovorne su za zaštitu osobnih podataka od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

 

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Ogranka Seljačke sloge Buševec.

 

 

                                                                                    Predsjednik

                                                                                   ___________

                                                                                   Nenad Rožić

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Ogranka Seljačke sloge Buševec dana  20.11.2018.

 

 

                                                                                    Predsjednik

                                                                                   ___________

                                                                                     Nenad Rožić

 

 

 

PRILOG

Obrazac evidencije aktivnosti obrade

 

EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Voditelj obrade osobnih podataka:

Ogranak Seljačke sloge Buševec adresa:

sjedište: Trg seljačke sloge 9, Buševec 10417

broj telefona: 01 62 55 001

broj faxa: 01 62 55 001

e-mail: oss.busevec@oss-busevec.hr

Odgovorna osoba Ogranka Seljačke sloge Buševec;

Predsjednik/ca; Nenad Rožić

Službenik za zaštitu osobnih podataka

ime i prezime: Maja Kovačević

kontak: 098 913 19 88, majakovacevic@hotmail.com

Svrha obrade (opis):                       

obrada osobnih podataka o aktivnim članovima Ogranka Seljačke sloge Buševec

svrha obrade određena je:

 • zakonom,
 • odlukom Upravnog odbora.

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka koja nisu propisana zakonom:

pisana privola ispitanika, odnosno za maloljetnika pisana privola njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika

 

Kategorija ispitanika:

AKTIVNI ČLANOVI

 

Vrste podataka:

 1. ime i prezime
 2. ime oca/majke
 3. djevojačko prezime
 4. spol
 5. datum rođenja
 6. adresa stanovanja
 7. OIB
 8. sekcija
 9. broj telefona/mobitela za punoljetne aktivne članove
 10. e-mail adresa za maloljetnike navesti i ime i prezime zakonskog zastupnika (roditelji) ili skrbnika
 11. adrese stanovanja zakonskog zastupnika (roditelji) ili skrbnika
 12. kontakt telefonski brojevi zakonskog zastupnika (roditelji) ili skrbnika
 13. kontakt e-mail adresa zakonskog zastupnika (roditelji) ili skrbnika

 

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni:

 1. subjektima kojima se podnose prijave na natječaje i javne pozive
 2. subjektima kojima se podnose izvješća o radu
 3. promotivne svrhe

 

 

EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Voditelj obrade osobnih podataka:

Ogranak Seljačke sloge Buševec adresa:

sjedište: Trg seljačke sloge 9, Buševec 10417

broj telefona: 01 62 55 001

broj faxa: 01 62 55 001

e-mail: oss.busevec@oss-busevec.hr

Odgovorna osoba Ogranka Seljačke sloge Buševec;

Predsjednik/ca; Nenad Rožić

Službenik za zaštitu osobnih podataka

ime i prezime: Maja Kovačević

kontak: 098 913 19 88, majakovacevic@hotmail.com

Svrha obrade (opis):                       

obrada osobnih podataka o aktivnim članovima Ogranka Seljačke sloge Buševec

svrha obrade određena je:

 • zakonom,
 • odlukom Upravnog odbora.

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka koja nisu propisana zakonom:

pisana privola ispitanika, odnosno za maloljetnika pisana privola njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika

 

Kategorija ispitanika:

PODUPIRAJUĆI ČLANOVI

 

Vrste podataka:

 1. ime i prezime
 2. ime oca/majke
 3. djevojačko prezime
 4. spol
 5. datum rođenja
 6. adresa stanovanja
 7. OIB
 8. sekcija
 9. broj telefona/mobitela za punoljetne aktivne članove
 10. e-mail adresa za maloljetnike navesti i ime i prezime zakonskog zastupnika (roditelji) ili skrbnika
 11. adrese stanovanja zakonskog zastupnika (roditelji) ili skrbnika
 12. kontakt telefonski brojevi zakonskog zastupnika (roditelji) ili skrbnika
 13. kontakt e-mail adresa zakonskog zastupnika (roditelji) ili skrbnika

 

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni:

 1. subjektima kojima se podnose prijave na natječaje i javne pozive
 2. subjektima kojima se podnose izvješća o radu
 3. promotivne svrhe

 

 

EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Voditelj obrade osobnih podataka:

Ogranak Seljačke sloge Buševec adresa:

sjedište: Trg seljačke sloge 9, Buševec 10417

broj telefona: 01 62 55 001

broj faxa: 01 62 55 001

e-mail: oss.busevec@oss-busevec.hr

Odgovorna osoba Ogranka Seljačke sloge Buševec;

Predsjednik/ca; Nenad Rožić

Službenik za zaštitu osobnih podataka

ime i prezime: Maja Kovačević

kontak: 098 913 19 88, majakovacevic@hotmail.com

Svrha obrade (opis):                       

obrada osobnih podataka o aktivnim članovima Ogranka Seljačke sloge Buševec

svrha obrade određena je:

 • zakonom,
 • odlukom Upravnog odbora.

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka koja nisu propisana zakonom:

pisana privola ispitanika, odnosno za maloljetnika pisana privola njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika

 

Kategorija ispitanika:

ZAKONSKI ZASTUPNICI (RODITELJI) ILI SKRBNICI MALODOBNIH ČLANOVA

Vrste podataka:

 1. ime i prezime malodobnog djeteta kojemu je zakonski zastupnik (roditelj) ili skrbnik
 2. ime i prezime zakonskog zastupnika (roditelja) ili skrbnika
 3. adresa stanovanja zakonskog zastupnika (roditelja) ili skrbnika
 4. broj telefona/mobitela
 5. e-mail adresa

 

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni:

 1. subjekti kojima se podnose izvješća o radu

 

 

EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Voditelj obrade osobnih podataka:

Ogranak Seljačke sloge Buševec adresa:

sjedište: Trg seljačke sloge 9, Buševec 10417

broj telefona: 01 62 55 001

broj faxa: 01 62 55 001

e-mail: oss.busevec@oss-busevec.hr

Odgovorna osoba Ogranka Seljačke sloge Buševec;

Predsjednik/ca; Nenad Rožić

Službenik za zaštitu osobnih podataka

ime i prezime: Maja Kovačević

kontak: 098 913 19 88, majakovacevic@hotmail.com

Svrha obrade (opis):                       

obrada osobnih podataka o aktivnim članovima Ogranka Seljačke sloge Buševec

svrha obrade određena je:

 • zakonom,
 • odlukom Upravnog odbora.

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka koja nisu propisana zakonom:

pisana privola ispitanika, odnosno za maloljetnika pisana privola njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika

 

Kategorija ispitanika:

VANJSKI SURADNICI

 

Vrste podataka:

 1. ime i prezime/ naziv
 2. datum rođenja /datum osnivanja
 3. adresa stanovanja / adresa sjedišta
 4. OIB
 5. poslovni odnos s Ogrankom Seljačke sloge Buševec
 6. broj telefona/mobitela
 7. e-mail adresa
 8. IBAN i naziv banke, ukoliko je poslovni odnos vezan za financijske transakcije

 

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni:

 1. subjektima kojima se podnose prijave na natječaje i javne pozive
 2. subjektima kojima se podnose izvješća o radu
 3. promotivne svrhe

 

 

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 20. Statuta Ogranka Seljačke sloge Buševec Upravni odbor na sjednici održanoj dana 13.11.2018, donosi

 

 

ODLUKU o imenovanju službenika za zaštitu podataka

 

I.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka Ogranka Seljačke sloge Buševec imenuje se  aktivan član Maja Kovačević.

 

II.

U svojstvu službenika za zaštitu osobnih podataka, članica Maja Kovačević obavljati će dužnosti propisane čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

III.

Članica Maja Kovačević dužna je čuvati povjerljivost svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju dužnosti službenika za zaštitu podataka, a ta obveza traje i nakon njenog prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

IV.

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Ogranak Seljačke sloge Buševec će obavijestiti Agenciju o zaštiti osobnih podataka i to najkasnije u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke.

 

V.

Službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podatka iz toč. I. ove Odluke  Ogranak Seljačke sloge Buševec će učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama.

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                               PREDSJEDNIK UDRUGE

                                                                                               ________________________

                                                                                                         Nenad Rožić

 

 

Na temelju članka 18. Statuta Ogranka Seljačke sloge Buševec, Predsjednik dana 13.11.2018, donosi

 

 

ODLUKU o osobi odgovornoj za obradu osobnih podataka u

 

I.

U Kulturno umjetničkom društvu Ogranak Seljačke sloge Buševec vrši se obrada sljedećih vrsta osobnih podataka:

 1. osobni podaci aktivnih članova
 2. osobni podaci podupirajućih članova
 3. osobni podaci zakonskih zastupnika (roditelja) ili skrbnika malodobnih članova
 4. osobni podaci vanjskih suradnika
 5. osobni podaci sponzora i donatora

 

II.

Odgovornom osobom za obradu osobnih podataka iz prethodne točke, imenuju se Željko Medved, tajnik Ogranka Seljačke sloge Buševec

 

III.

Imenovana osoba iz točke II. ove Odluke obavlja poslove obrade i prikupljanja osobnih podataka, poslove vezane uz upisivanja podataka u evidenciju aktivnosti te druge poslove vezane uz obradu osobnih podataka propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka i Pravilnikom o zaštiti i obradi osobnih podataka u Ogranku Seljačke sloge Buševec

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                               PREDSJEDNIK UDRUGE

                                                                                               ________________________

                                                                                                         Nenad Rožić

FOTOGRAFIJE

SVE GALERIJE
© autorska prava Ogranak “Seljačke sloge” - Buševec